Yrityksen hyvinvoinnin kolme tukipilaria

Kategoriat Yleinen

Mistä tiedät voiko yrityksesi hyvin? Pääsääntöisesti yrityksesi hyvinvoinnin seurantaan käytetään eri kannattavuus-, maksuvalmius- ja vakavaraisuus tunnuslukuja. Yhdessä näitä kolmea kategoriaa kutsutaan nimellä ”Yrityksen terveyskolmio”. Moni näistä tunnusluvuista on varmasti ennestään tuttuja, mutta on hyvä tietää minkä kategorian alle mikäkin tunnusluku kuuluu. Kertaus ei myöskään koskaan ole haitaksi. Meidän uudessa raporttipaketissa on arvioitu millä mallilla kukin kategoria on yrityksessäsi. Katso malli raporteista blogin loppuosasta

 • Kannattavuus

  • Myyntikate,-%

  • Käyttökate,-%

  • Liiketulos,-%

  • Nettotulos,-%

 • Maksuvalmius

  • Quick ratio

  • Current ratio

 • Vakavaraisuus

  • Omavaraisuusaste

Kannattavuus

Kannattavuudessa mitataan yrityksen tulojen ja menojen suhdetta ja siksi tätä kategoriaa pidetään usein tärkeimpänä näistä kolmesta. Yleisesti yritys on kannattava kun tulot on suuremmat kuin menot, mutta pitää kuitenkin muistaa, että menot syntyy yleensä ennen tuloja. Siksi moni nuori yritys on kannatamaton ennenkuin se voi olla kannattava.

Tunnusluvuista voit lukea enemmän meidän oppaista. Tässä on kuitenkin lyhyt läpikäynti.

Myyntikate,-%: Käytetään sisäisessä laskennassa ja kertoo tietyn tuotteen tai tuoteryhmän kannattavuuden.

 • Kaava: Liikevaihto – Ainekulut – ulkopuoliset palvelut
  • -,%= (Myyntikate / Liikevaihto) *100

Käyttökate,-%: Tunnusluku kertoo kuinka paljon yritykselläsi on varoja kattamaan poistokuluja, rahoituseriä ja veroja sen jälkeen kun liikevaihdosta on vähennetty toimintakulut

 • Kaava: Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
  • -,% = (Käyttökate/Liikevaihto)*100

Liikevoitto,-%: Tunnusluku on niin sanottu välitulos, joka kertoo kuinka paljon liiketoiminnan tuotoista on jäänyt varoja kattamaan rahoituseriä ja veroja.

 • Kaava: Liikevaihto – toimintakulut – poistot ja arvonalennukset
  • -,% = (Liikevoitto/Liikevaihto)*100

Nettotulos,-%: Tunnusluku on yrityksen varsinaisen toiminnan tulos, mutta ei ota huomioon tuloslaskelman satunnaisia eriä tai tilinpäätössiirtoja. Tätä voi kuitenkin mm. käyttää voitonjakopäätöksen pohjana.

 • Kaava: Liiketulos +/- rahoituserät +/- verot
  • ,-% = (Nettotulos/liikevaihto)*100

Alla näkyvässä kuvassa on esimerkki miten nämä kaikki tunnusluvut lasketaan tuloslaskelman pohjalta.

Maksuvalmius

Maksuvalmius kertoo siitä onko yritykselläsi varaa maksaa laskut ajoissa. Jos yrityksellä on hyvä maksuvalmius, kertoo se siitä, että yritys pystyy hyödyntämään mm. kassa-alennuksia. Heikko maksuvalmius voi johtaa lisäkuluihin viivästys ja perintäkulujen muodossa. Todella heikko maksuvalmius johtaa yleensä maksuhäiriömerkintöihin ja lopulta konkurssiin.

Myös näistä tunnusluvuista voit lukea enemmän oppaasta.

Current ratio: Tämä mittaa yrityksesi maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria.

 • Kaava: (vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusomaisusarvopaperit) / lyhytaikainen vieras pääoma
  • Yli 2,5 = Erinomainen
  • 2 – 2,25 = Hyvä
  • 1,5 – 2 = Tyydyttävä
  • 1 – 1,5 = Heikko

Quick ratio: Tämä tunnusluku mittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan. Jos arvo on 1 tarkoittaa se sitä, että nopeasti rahaksi muutettava omaisuus kattaa kokonaan lyhytaikaiset velat.

 • Kaava: (lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / (lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot)
  • Yli 1,5 = Erinomainen
  • 1 – 1,5 = Hyvä
  • 0,5 – 1 = Tyydyttävä
  • 0,3 – 0,5 = Välttävä
  • alle 0,3 = Heikko

Alla näkyvistä kuvista näet miten Quick ratio lasketaan käytännössä. Current ratio eroaa vain sillä, että koko lyhytaikainen vieras pääoma otetaan mukaan.

Vakavaraisuus

Vakavaraisuus kuvaa kuinka hyvin yrityksesi suoriutuu taloudellisista velvoitteista pitkällä aikavälillä. Vakavaraisuutta mitataan vertaamalla oman pääoman suhdetta vieraaseen pääomaan, mikä tarkoittaa, että mitä korkeampi oman pääoman suhde on vieraaseen pääomaan, sitä vakavaraisempi firma on. Tunnusluvuista voi lukea lisää oppaasta.Omavaraisuusaste %: Yksinkertaisuudessa tämä tunnusluku kertoo kuinka vakaalla pohjalla yrityksesi toiminta on ja kuinka hyvin yrityksesi kestää tappiota sekä pitkän tähtäimen velvollisuuksista. Helpoin tapa korottaa omavaraisuusastetta, on kasvattamalla yrityksen omaa pääomaa.

 • Kaava: (omat varat / oikaistun taseen loppusumma – tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut) * 100
  • Omat varat = taseen oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + poistoero verovelalla vähennettynä + oman pääoman ehtoiset pääomalainat
 • Yli 50 % = Erinomainen
 • 35-50% = Hyvä
 • 25-35% = Tyydyttävä
 • 15-25% = Välttävä
 • Alle 15% = Heikko

Alla näkyvästä esimerkistä näet tilinpäätöksen vastattavan taseen. Omavaraisuusasteen % lasket siis, (185 854,73 / 595 866,65) * 100 = 31,19 %

Malliraportti

Meiltä saat kätevästi joka kuukausi kattavan raporttipaketin yrityksesi tilanteessa 4straction ohjelman kautta. Klikkaa alla näkyviä kuvia nähdäksesi pari esimerkkiä raportin sisällöstä.

BLOGI